aryanweb

aryanweb

به گزارش روابط عمومی مسابقه بزرگ زوجینو، مسابقه زوجینو از بخش‌های متنوعی همچون، آشپزی، کد نیم، بازی‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، آیتم نمایشی، چاله ابر و...در فضایی کاملا با نشاط و دوستانه برخوردار است که قرار است این روزها روی آنتن شبکه نمایش داده شود. مسابقه ای در راستای شناخت و تعامل میان زوجین، بازنمایی خلاقیت زوجین و نگاهی نو به زندگی، مدیریت بحران در زندگی ، کسب در آمد و ترویج استفاده از کالای ایرانی، مدیریت اقتصاد خانواده و...با نگاه خانواده محور از شبکه سوم سیما در آبان ماه امسال پخش خواهد شد. برنامه زوجینو در روزهای شنبه الی چهارشنبه درهشتاد قسمت به تهیه کنندگی حامد خانی پخش خواهد شد که در این راستا 140 زوج در طول این شب ها دو به دو با هم به رقابت می‌پردازند و حضور تماشاگران و مهمتر از همه حضور باربد بابایی، مجری محبوب کشور به جذابیت دوچندان این برنامه کمک خواهد کرد. حضور و نظر کارشناسانه روانشناسان، جامعه شناسان، کارشناسان آسیب‌های اجتماعی و سلبریتی‌ها و زوج‌های خاص از جمله موارد مهمی است که ارزش محتوایی این برنامه را بالا خواهد برد. علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به وب سایت رسمی برنامه به آدرس www.zojino.com یا پیج اینستاگرامی zojinotv مراجعه کنید.
بازاریابی با در نظر گرفتن منافع اجتماعیچاره کار اقتصاد روزهای کرونایی استآقـای دکتـر در ابتـدا بیشـتر از خودتـان برایمــان بگویید؟ فــرزاد آســایش، دانــش آموختــه مدیریــت بازاریابـی در مقطـع دکتـرا از یکـی از دانشـگاه هـای معتبـر هنـد هسـتم. در حـال حاضـر در سـمت رییـس دانشـکده علوم انسـانی دانشـگاه آزاد اســامی واحــد شــهر قــدس مشــغول بــه خدمــت هســتم . همــان طــور کــه اســتحضار داریـد دانشـگاه یکـی از پایـگاه های جهـاد برایتوسـعه نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایراناسـت بـه طـوری کـه رهبـر عزیزمـان در بیانیـهگام دوم یکــی از هــراس هــای جبهــه دشــمنرا جهــاد علمــی مــی داننــد. خــدا را شــاکرمکـه بـا توجـه بـه جایـگاه خطیـر توسـعه علـمو پژوهـش، سـعادت خدمـت در ایـن عرصـه رایافتــه ام کــه بــه گفتــه بنیــان گــذار انقــاب،دانشــگاه مدرســه آدم ســازی اســت. از دوران تدریــس و روشهــای خــودبگوییــد؟ در تمــام ســالهای پرافتخــار تدریــسخویـش، آن چـه بیـش از همـه مـرا بـه ادامـهایـن راه تشـویق مـی کـرد، دیـدن دانشـجویانیبــود کــه بــا قــدرت فراگیــری بــالا و روحیــهجوانــی مشــتاق یادگیــری بودنــد. معلمــی کارپرمسـئولیتی اسـت؛ آنچـه در دسـتان یک معلمپـرورش مـی یابـد آینـده یک کشـور و نسـلهایمتوالـی را رقـم مـی زنـد. از نظـر بنـده، بـه روزبــودن علــم، تــاش بــرای کاربــردی کــردن آنو آمـوزش بـه روش هایـی کـه جذابیـت بـرایدانشـجو داشـته باشـد وظیفـه هـر روزه ماسـت.بــه قــدر وســع در افزایــش علــم خویــش و دراختیــار دانشــجویان قــرار دادن هــر آنچــه ازاندوختــه علمــی داشــته ام؛ تــاش نمــوده ام وخـدا را شـاکرم کـه تمـام ایـن روزهـا پشـتیبانسـختی هـا و مشـقت هـای ایـن راه بـوده؛ بـهیقییــن تنهــا امیــد و تنهــا تکیــه گاه در هــرمســیری بــرای هــر انســانی خداونــد اســت . در مــورد ســوابق علمــی و اجرایــی کــهعهـده دار بودیـد کـه توضیـح بدیـد؟ در ســالهای فعالیــت شــغلی خــود ســعیکــرده ام بــا انتخــاب مشــاغلی کــه بــا رشــتهتحصیلــی و عایــق فــردی بنــده در ارتبــاطاسـت مهـارت هـای شـغلی خـود را ارتقـا دهـم.همــان طــور کــه واقفیــد یکــی از مهمتریــنمهــارت هــای یــک مدیــر، مهــارت ادراکــیمبتنــی بــر شــهود اســت؛ ایــن مهــم عملــینمــی شــود مگــر در ســایه تجربــه کاری درمحیـط کسـب و کار در سـازمان هـا و شـرکتهـای مختلفـی، وظایـف مرتبـط بـا مدیریـت وآمــوزش داشــته ام. بــه طــور مثــال در ســمتمدیریـت در موسسـاتی ماننـد موسسـه فنـی وحرفـه ای فـن گسـتر زیـر مجموعه پتروشـیمیدر اســتان فــارس، مرکــز فرهنــگ ســازی وآمــوزش بانکــداری الکترونیــک ؛ در ســمتمدیــر آمــوزش، هیــات مدیــره و مشــاور دربرخـی سـازمان، همـکاری بـا شـرکت سـنجشفنـاوری خاورمیانـه زیـر مجموعه پـارک فناوریپردیــس و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهـوری در حـوزه امـکان سـنجی؛ مدتـی نیـزکارشــناس مصاحبــه بــا نخبــگان در موسســهتوســعه فــن آوری نخبــگان وابســته بــه پــارکفنـاوری پردیـس و معاونـت علمـی بـوده ام؛ درایـن راسـتا هـم اکنـون افتخـار حضـور در تیـمبرگـزاری مصاحبـه دکتـرا و همچنیـن ممتحـنآزمــون جامــع دکتــرای دانشــگاه آزاد اســامیرا دارم. در زمینــه همــکاری هــای علمــی بــهعنـوان دبیـر انجمـن علمـی دانشـجویان، دبیـرانجمــن اســامی، فعــال در کارگــروه اقتصــادمقاومتــی بســیح مســتضعفین ، عضــو فعــالمجمـع متخصصیـن ایـران و نویسـنده برگزیـدهنشـریه فابـا بخشـی از سـوابق علمـی اینجانـببـوده اسـت. بـا توجـه بـه سـمت تدریـس و درراسـتای بـه روز نگـه داشـتن علـم فـردی، کتبو مقـالات متعـددی بـه رشـته تحریـر درآورده وکارگاه هـای آموزشـی در داخل و خارج دانشـگاهبرگـزار نمـوده ام کـه از اهـم کتـاب هـای تالیفیمـی تـوان بـه کتـاب زبـان تخصصـی مدیریـت،کتـاب روش تحقیـق کمـی، کیفـی بـا رویکـردپایــان نامــه نویســی، کتــاب بازاریابــی، کتــاب نظریـه سـازمان و مدیریـت و چندیـن کتـاب دردسـت تالیـف و ترجمه اشـاره نمـود. بـه عبارتیبـا برقـراری تعـادل میـان سـمت هـای اجرایـیو فعالیـت دانشـگاهی، در جهـت پیشـبرد هـمزمـان علـم و مهـارت هـای مدیریتـی خویـشگام برداشــته ام. نقــش بازاریابــی را در توســعه کســب وکارهــای امــروزی چگونــه مــی بینیــد؟ شـما توجـه کنیـد سـه توصیـه اول مقـاممعظــم رهبــری، علــم و پژوهــش، معنویــتو اقتصــاد اســت. ایــن ترتیــب چیدمــان کامبســیار هوشــمندانه اســت. بــا تکیــه بــه علــمو پژوهـش و ارائـه روش هـا و مدلهایـی بومـیبـا توجـه به شـرایط خـاص مذهبـی، اعتقـادی،اقتصــادی و اســتراتژیک کشــور عزیزمــان درکنـار تـاش بـر زندگـی معنـوی و الگوبـرداریاز ائمــه اطهــار بایــد مدلــی اســامی بــرایاقتصـاد و صـد البتـه بازاریابـی بـه عنـوان یکـیاز خروجــی هــای ایــن علــم ارائــه داد. امــروزهدر دانشــگاه آزاد اســامی و بــا برنامــه ریــزیهدفمنــد مدیــران و مســئولین ایــن دانشــگاه در راســتای هدفمندســازی نظــام موضوعــاتپایـان نامـه ای در حـال گام برداشـتن در ایـنمسـیر هسـتیم تـا شـکاف دانشـگاه و صنعـتبرطـرف شـده و همچنیـن مدلهایـی متناسـببـا زیرسـاخت هـای فرهنگـی مـا ارائـه گـردد.بازاریابــی در نظــام کلــی موضوعــی خــودبرگرفتــه از اقتصــاد و بــر دوش علومــی چــونروانشناســی و جامعــه شناســی ایســتاده؛ لــذاهمــکاری بیــن رشــته ای بــرای توســعه ایــنمــدل هــا و ارائــه راهکارهــای عملــی تــر ونزدیــک تــر بــه واقــع از پیشــنهادات ایــنجانــب بــه جامعــه علمــی دانشــگاهی اســت.امـروز جهـان در آسـتانه بحرانـی اسـت کـه بـه راسـتی اقتصـاد جهانـی را بـا مشـکل روبـه روسـاخته اسـت زمانـی کـه مـا در علـم مدیریـتاز مشـکل سـخن مـی گوییـم بـه این معناسـتکـه بـا اندکـی اندیشـه و الگوبـرداری از مدلهایموفــق و شــبیه ســازی شــرایط و ســناریونویســی امــکان حــل وجــود دارد. در دوره ایکــه کرونــا از یــک ســو و رکــود اقتصــادی ازســوی دیگــر، قــدرت خریــد افــراد را کاهــشداده، بازاریابــی اخاقــی مبتنــی بــر در نظــرگرفتــن منافــع انســانی و اجتماعــی چــاره کاراسـت. امـروزه دیگـر تبلیغـات بـا هزینـه هـایگـزاف، بـه راه انـدازی کمپیـن هـای تبلیغاتـیسـنگین یـا رویدادهـا و نمایشـگاه های سـالانه راهـکار درسـتی بـرای شـرکت هـا بـه حسـابنمـی آیـد؛ بلکـه شـرکت هـا بایـد بـا کاهـشهزینــه هــای جانبــی تولیــد بــدون کاهــشکیفیــت بــه دنبــال نزدیــک کــردن قیمــتتمـام شـده بـه جیـب مشـتری باشـند. امـروزهبیـش از هـر زمـان دیگری مشـتری نبـض بازارو زنــده مانــدن کســب و کارهاســت و شــرکتهایـی کـه بخواهنـد در دوره کوید و رکود سـرپابماننـد ناچـار از شـنیدن مشـتری و همراهـی بااو هسـتند. در ایـن مسـیر شـفافیت اطاعاتـی،ارتبـاط صادقانـه بـا مشـتری، تکیـه بـر دسـتآوردهـای نویـن تـری ماننـد بازاریابـی نسـل 4و در نتیجـه هـم آفرینـی ارزش هـا با مشـارکتخـود مشـتری در قالـب هـای بومـی بهتریـنراهـکار پیـش روی شرکتهاسـت. آنچـه از هـرچیـزی بیشـتر در تبـادل میـان کسـب و کارهاو مشـتریان نقـش ایفـا مـی کنـد اعتماد اسـتو اعتمــاد فقــط در ســایه شــفاف ســازی وشـناوری اطاعـات بـا مشـتری رخ مـی دهـد. بـا توجـه بـه ایـن فرمایـش گمـان مـیکنیـد رفتـار خریـدار ایرانـی در ایـن دورهتغییـر کـرده اسـت؟ صــد البتــه کــه تغییــر کــرده اســت. کارعلمـی البتـه پیش بینـی بـا توجه به حدسـیاتفـردی نیسـت و نیاز بـه مطالعـات میدانـی دارد.بــا توجــه بــه مطالعــه ای کــه تیــم تحقیقــاتبازاریابـی اینجانـب در ایـن مـدت داشـته اسـت؛متوجــه افزایــش اضطــراب خریــد، افزایــشخریـد بی برنامـه ، افزایـش نارضایتی مشـتری وخریدهـای هیجانـی و اعتیـادی شـدیم. بـه نظرمــی رســد در ایــن دوره مشـتری دچــار نوعـیســردرگمی در خریــد شــده و ایــن بــه معنــایتغییـر رفتـار خریـد اسـت. در ایـن شـرایط نیـازبـه بازنگـری در کسـب و کارهـا، خـرده فـروشهـا و فروشـگاه هـای زنجیـره ای بیـش از پیـش دیـده مـی شـود. بـی شـک تجربـه مشـتری درایـن دوره بسـیار متفـاوت تـر از آن چیزی اسـتکـه سـالها اندوختـه اسـت. مطالعـات مکنـزیحاکـی از آن اسـت کـه کسـب و کارهـا بیـشاز هــر زمانــی نیازمنــد مطالعــه رفتــار خریــدارو سـازگاری بـا شـرایط جدیـد هسـتند. همـانطـور کـه عـرض کـردم بـرای دسـت یافتـن بـهالگویـی جامـع تـر نیازمنـد مطالعات بین رشـتهای هسـتیم.تـا جایـی کـه اطـاع دارم خودتـان هـم مدرس همیــن دروس هستید.درســته؟ بلــه پیــش تــر هــم عــرض کــردم کــهسالهاسـت مـدرس رشـته بازرگانـی هسـتم و بهتبـع رشـته بازاریابـی و دروس مرتبط در لیسـتتدریـس اینجانـب بـوده اسـت . عـاوه بـر ایـن،برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی و امثالهـم هـمبــوده اســت. همیشــه بــه دانشــجویانم توصیــهمــی کنــم کــه درس بخواننــد. پیامبــر اکــرمّ (ص) مــی فرماینــد «مــن طلــب العلــم تکفــلَّ الل برزقــه» یعنــی شــما اگــر در طلــب علــمباشــید، خداونــد عهــده دار روزی شــما خواهــدشـد. جایـگاه تدریـس و علـم انـدوزی بـه حدیاسـت کـه رهبـر معظـم انقـاب مـی فرماینـد«دانـش، آشـکارترین وسـیله ّ ی عـزت و قـدرتیـک کشـور اسـت». هـر چقـدر عمـر در مسـیرآمــوزش دانــش و دانــش آمــوزی صــرف شــود،سـرمایه ای اسـت کـه بـرای نسـل هـا اندوختـهمـی شـود. عامل موفقیت شما چه بوده است؟ بنـده البتـه هنـوز در گام هـای اولیـه مسـیرهســتم؛ امــا امیــدوارم کــه روزی بتوانــم بــاتوســعه دانشــگاه و دانشــجو در مســیری باشــمکـه بـا نـام یـا بـدون نـام، در درگاه الهی سـربلندباشـم. بـه گمانـم آن چـه بیـش از همـه انسـانرا در نـزد خداونـد سـربلند مـی کنـد؛ خدمـتبــه خلــق الل اســت. تــاش کــرده ام کــه درایـن مسـیر باشـم و انشـالل کـه اینچنیـن بـودهباشـد. معنویـت، انسـان را بـه سـمتی مـی بـردکـه سـره را از ناسـره تشـخیص دهـد. تـوکل بـهخداونـد صبـر در برابـر سـختی هـای مسـیر راممکـن مـی سـازد و در نهایـت سـازش بـا مردمچـرا کـه بـرای درک افـراد تنهـا راهـکار، رواداریو سـازش اسـت. در کنـار تمـام ایـن مـوارد، بندهو هـر انسـانی مدیـون خانـواده و پـدر و مـادریاســت کــه بــزرگ شــدن فرزنــد را بــه دیــدهمنـت مـی گذارنـد و بـی هیـچ گلـه ای هـر چـهدارنـد در طبـق اخـاص مـی گذارنـد. سخن پایانی؟ امیـدوارم بـا تکیـه بـه تـوان ملـی و نسـلجـوان بتوانیـم مشـکات را از سـر راه برداریـم.مـن ایمـان دارم اگـر جوانهـا بداننـد کـه تـوانچـه کارهایـی را دارنـد لحظـه ای از حرکت نمیایسـتند. از زمانـی کـه در اختیـار اینجانـب قـراردادیـد تشـکر مـی کنـم.
مهندس رهام پناهی کارشناس ارزهای دیجیتال به خبرنگار ما گفت : ارز دیجیتال پدیده ای نو ظهور در ایران است و قدمت آن به 4 الی 5 سال پیش بر میگردد و همچنین بینش و آگاهی عمومی جامعه در سطح مبتدی است و تمامی زوایای این تجارت برای عموم شناخته شده نیست مهم تر از آن مبحث اعتماد سازی این تجارت می باشد که در میان سطوح مختلف جامعه دیده نمی‌شود . در چند سال گذشته،قدم های موثری در راستای شناخت و معرفی و همینطور ورود این نوع ارز به بازار و همچنین ارائه خدمات برداشته شده اما کافی نیست. وی خاطر نشان کرد به دلیل اینکه قانون و مقررات این نوع ارزها بصورت کامل و شفاف وضع نشده، خرید و فروش ارز خارج از مجاری رسمی و قانونی صورت می گیرد. امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد گستردگی و جلب رضایت عموم باشیم. وی گفت: مهم‌ترین ویژگی ارز دیجیتال در غیرمتمرکز بودن آن است. یعنی هیچ نهاد، سازمان یا دولت خاصی، آن را تحت نظارت و کنترل خود ندارد. وی با بیان اینکه استفاده از انواع ارز دیجیتال برای تراکنش‌های مالی مختلف از نقاط گوناگون دنیا مقدور است. اظهار کرد : برای انجام هرگونه تراکنش با ارز دیجیتالی در بستری گسترده نیاز به کلید‌های عمومی و خصوصی وجود دارد. این کلیدها، امنیت فعالیت با رمزارزهای دیجیتالی را بالا می‌برند. در واقع، عملیات تراکنش با ارزهای دیجیتال به کمک فرایندهای رمزگذاری مسیر تراکنش انجام می‌شود. این کارشناس ارزهای دیجیتال عنوان کرد: در روش‌های قبلی که نسبت به تراکنش با ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین، سنتی محسوب می‌شوند، مبلغ زیادی به عنوان کارمزد در جابجایی ارزها و معاملات از سوی موسسات مالی واسطه و بانک‌ها دریافت می‌شود. اما انجام فعالیت‌های گوناگون با انواع ارز دیجیتال دیگر چنین مشکلی ندارد. یعنی به ازای مبلغ بسیار اندکی از کارمزد، امکان تراکنش‌های مالی وجود دارد. وی در عین حال بیان کرد: این روزها که اوضاع ارزهای دیجیتال مطلوب است و به عنوان پدیده‌ای نوظهور با کاربردهای فراوان از آنها یاد می‌شود، نیاز به شناخت و کسب آگاهی درباره‌شان بیش از هر زمانی است. بانک‌ها، موسسات مالی، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران زودتر از باقی افراد، متوجه این ارزها شده‌اند. اینها علاوه بر اینکه به اهمیت و ظرفیت ارز دیجیتال پی برده‌اند، از حضور این بازیگر تازه‌وارد در بازار کمی احساس ترس و دل‌نگرانی هم پیدا کرده‌اند. پناهی افزود: تبادلات مالی و انجام تراکنش‌های مختلف با رمزارزهای دیجیتال بسیار کم‌هزینه‌تر از استفاده از روش‌های سنتی گذشته است. در نتیجه، بدیهی خواهد بود که موسسات مالی و بانک‌ها کمی احساس خطر کنند. البته با وجود تمام حرف و حدیث‌هایی که درباره جانشینی انواع ارز دیجیتال با ارزهای حقیقی مطرح می‌شود، همچنان، همه چیز درباره این ارزها در حد حدس و گمان است و حتی دولت‌ها، مهندسان، کارشناسان و افراد خبره در دنیای اقتصاد، تجارت و بازارهای مختلف از اطلاعات کافی در این زمینه برخوردار نیستند. وی در ادامه تاکید کرد: یکی از دلایل عمده‌ این موضوع، تخصصی بودن بیش از حد ساز و کار انواع ارز ها است. در واقع، دانش دولت‌ها، کارشناسان و… بسیار کمتر از آن است که بتوانند این پدیده تازه را به خوبی تحلیل کنند.
استاد بهادر فتحی خالق تابلو اتفاق اربعین معتقد است،این تابلو یکی از مجموعه آثار امام حسین علیه السلام واهل بیت است فتحی در مورد زمان خلق این اثر افزود: تابلو اتفاق اربعین کاری است که با عشق و روح ترسیم شده و حدود20 سال در ذهنم پرورانده بودم که این کار را همزمان با روز اول محرم شروع که در ٣٨ روز آن را بی وقفه به اتمام رساندم.. فتحی گفت: وجود پیاده ‌روی اربعین بزرگترین گردهمایی عمومی سالانه در جهان است و امسال با توجه به وضعیت کرونا و محدودیت‌های ایجادشده برای برگزاری تجمعات، «جاماندگان حسینی» برای شیفتگان زیارت اربعین سیدالشهدا (علیه السلام) توفیق زیارت کربلا را برای همه آرزو دارم .. فتحی با اشاره به تابلو اتفاق اربعین خود ادامه داد: این تابلو به نوعی تلنگر و یادآوری راه پیمایی اربعین است و عنایتی از آن امام به خود میدانم تا بتوانم چنین اثری را خلق نمایم و نقطه آغازین تابلو برگرفته از جمله بسم الله نور بوده و سپس نقش گنبد حضرت و زائران را با الهام از جمله ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه را طراحی نمودم.. در آخر : دکتر فتحی خالق اتفاق اربعین در اربعین حسینی برآن شد که در روز رحلت سفیر هنر ایران استاد محمد رضا شجریان در سبک معناگرا ومینیاتور پرده ای را به خانواده ی بزرگ هنرمندان و مردم ایران و فارسی زبانان جهان و دوستداران این چهره ی ماندگارهنرو آواز خلق و رسم کند ..
یکشنبه, 23 شهریور 1399 00:00

سکته مغزی، علائم و درمان

در حال حاضر پیشرفت هایی در جهت درمان سکته حاد مغزی اتفاق افتاده است و اگر علت آن انسداد رگی در مغز باشد از داروهایی که می توانند شریان را باز کنند (درمان فوری) و داروهای پیشگیری کننده از ایجاد لخته استفاده می شود. سکته مغزی به وضعیتی گفته می شود که به علت اختلال در خونرسانی مغزی اتفاق می افتد و می تواند یکی از علل مهم مرگ و میر و ناتوانی باشد. علائم آن معمولا ناگهانی اتفاق می افتند و اکثر بصورت غیر قرینگی در چهره و افتادگی یک نیمه صورت، ضعف و یا بی حسی یک یا هر دو بازو و یا افتادگی یک بازو هنگام بالا آوردن هر دو بازو و اختلال در صحبت کردن یا حتی تغییر صدا. همچنین سایر علائمی که میتوانند بر وجود سکته مغزی دلالت کنند شامل: اختلالات بینایی در یک یا هر دو چشم ، اختلال در راه رفتن و تعادل می باشند. اگر متوجه هر کدام از علائم مذکور شدید، فورا“ با مرکز اورژانس 115 تماس بگیرید و اورژانس را با خبر کنید چراکه مراجعه توسط اورژانس به مراکز دارای واحد های سکته مغزی از نظر امکان شروع سریع درمان و شانس بالاتر برای بهبودی بسیار حیاتی می باشد. در حال حاضر پیشرفت هایی در جهت درمان سکته حاد مغزی اتفاق افتاده است و اگر علت آن انسداد رگی در مغز باشد از داروهایی که می توانند شریان را باز کنند (درمان فوری) و داروهای پیشگیری کننده از ایجاد لخته استفاده می شود. ولی به هر حال حتی با وجود درمان نیز امکان به جا ماندن بعضی از اثرات سکته مغزی مثل ضعف اندام ها و اختلال تکلم وجود دارد. لذا پیشگیری از آن بسیار مهمتر میباشد. که قسمتی از آن به صورت پیشگیری دارویی برای افراد مبتلا به فشارخون بالا کنترل فشار خون توسط داروهای کاهنده فشار خون و کنترل چربی خون با داروهایی از گروه پایین آورنده چربی ها و کلسترول ldl و کنترل قند خون در افراد دیابتی توسط داروهای مربوطه و همچنین داروهای پیشگیری کننده از ایجاد لخته در بیماران مخصوص که همه این موارد توسط پزشکان در افراد مناسب که نیاز به این نوع پیشگیری ها دارند تجویز می شود. قسمت مهم پیشگیری نیز مربوط به تغییر سبک زندگی است که مربوط به همه افراد می باشد. مثل قطع مصرف سیگار، انجام ورزش منظم (اگر از نظر پزشک فرد مانعی نداشته باشد) به مدت حداقل 30 دقیقه در 5 روز از هفته ، کاهش وزن در صورت داشتن اضافه وزن، مصرف رژیم غذایی غنی از سبزیجات و فیبر ، مصرف غذاهای با چربی پایین، کاهش مصرف گوشت قرمز، کاهش مصرف شیرینی جات و همچنین کاهش در مصرف دانه های فرآوری شده (نان و برنج سفید) و مصرف غذاهای کم نمک. دکتر ریحانه سلیمانی دستیار تخصصی بیماری های مغز اعصاب دانشگاه شهید بهشتی
یکشنبه, 09 شهریور 1399 00:00

از بچگی عاشق بوی بنزین بودم

یکی از اقدامات اصلی شرکت ما احداث و بازسازی جایگاه‌های سوخت قدیمی در سطح کشور است یکی از کارهای ما همکاری با شرکت‌های خودروسازی است که شرکت ما برای این نوع صنف جایگاه سوخت طراحی و احداث می‌کند از همان دوران کودکی و نوجوانی با تکیه بر خرد و هوش هیجانی به خودکفایی در صنعت سوخت در کشور رسید. او حالا در سن 40 سالگی به یکی از قدرتمندترین و کاربلدترین مدیران در عرصه صنعت احداث و بازسازی جایگاه سوخت رسیده است. مهندس رضا نصیر وند علی بابالو، مدیر گروه مهندسی راهیان سبز فراز ، خالق و نویسنده اصول طراحی و اجرایی جایگاه‌های سوخت، مردی که از سوی سایت خبری ریال نیوز به او مرد بنزینی کشور لقب داده شده است. مهندس رضا نصیر وند علی بابالو، در مورد تالیف اولین کتاب تخصصی خود با عنوان اصول طراحی و اجرای جایگاه های مدرن سوخت در ایران گفت: این کتاب شامل صفر تا صد طراحی و اجرای اصولی جایگاه های مدرن سوخت و انتقال تجربیات اجرای ده ها پروژه بزرگ خدماتی و رفاهی در سطح خاورمیانه می‌باشد که زحمت اندیشه‌های من در هجده سال فعالیت حرفه ای است. وی ادامه داد: کتاب اصول طراحی و اجرای جایگاه های مدرن سوخت به دو زبان انگلیسی و عربی هم ترجمه شده است که می‌تواند برای افراد کل جهان مثمر ثمر واقع شود. مدیر گروه مهندسی راهیان سبز فراز تصریح کرد: یکی از اقدامات اصلی ما بازسازی جایگاه‌های سوخت قدیمی در سطح کشور است. طراحی زیبا، استاندارد جایگاه‌ها هم در ذهنیت رانندگان تاثیر خوبی دارد و همانطور که گفتم برای صاحبان کسب و کار که می‌خواهند تبلیغات داشته باشند می‌تواند مفید باشد. مهمتر از آن بسیار در فضای مجازی و حقیقی شاهد آتش گرفتن خودروها و وسایل نقلیه و آسیب دیدن راننده‌ها بودیم که با نگاه ویژه به بازسازی استاندارد، این اتفاقات ناگوار پیشگیری می‌شود. این مدیر موفق اظهار داشت: یکی از کارهای ما همکاری با شرکت‌های خودروسازی است که شرکت ما برای این نوع صنف جایگاه سوخت طراحی و احداث می‌کند. شرکت‌هایی خودروسازی که خط تولید دارند برای سوخت گیری اولیه خودروی خود نیاز به جایگاه سوخت دارند و همچنین در قسمت اداره تحویل که می‌خواهند خودرو را امتحان کنند و باک خالی نماند مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی در پایان گفت: جا دارد از خانواده و پدر و مادرم تشکر کنم و یک تشکر ویژه از همسرم که تماما از ابتدای زندگی تا به امروز پشت من بوده است.
چهارشنبه, 29 مرداد 1399 00:00

اعتراض تند فرح‌بخش به علی‌عسگری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم آقای علی‌عسگری ریاست سازمان صدا و سیما آنچه در زیر می‌نویسم نه گلایه‌ای شخصی و از سر درخواستِ چیزی از شما که شهادت‌نامه‌ای است در شرحِ گوشه کوچکی از نابسامانی و هرج و مرجِ سازمان صدا و سیما در دوران ریاست شما، این روایتی است از خودکامگی، انحصارطلبی و تحجر مدیران تحت نظر شما که سکان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های فرهنگی نظام را در دست دارند و در نتیجه بی لیاقتی آن‌ها و سومدیریت جنابعالی موجبات وهن نظام و شادی دشمنان آن فراهم شده. من برای خود چیزی نمی‌خواهم، اگر جز این بود بعد از چهار دهه تهیه و تولید فیلم در سینما در این دوران رکود ناشی از بلای کرونا فیلم زن‌ها فرشته‌اند 2 را روانه اکران سینماهای خالی از مشتری نمی‌کردم، من از پیش می‌دانستم اکران فیلم در این شرایط مثل ورود به میدان مین، پرخطر است اما با خود و خدای خود معامله کردم که برای روشن ماندن چراغ سینماها سرمایه‌ام را وارد این جریان پر ریسک کنم و به همین نیت هم برای رونق سینماها از شما طی نامه‌ای تقاضای حمایت و پخش تیزر کردم تا حداقل مردم متوجه شوند سینماهای کشور باز هستند و این صنعت بیش از این آسیب نبیند. راستش وقتی دستور مساعد و موافقت شما را پای نامه‌ام دیدم اندکی دلگرم شدم، اما حالا می‌خواهم بگویم جای تاسف است که شما ریاست سازمانی را بر عهده دارید که مدیران میانی‌تان برای دستور صریح‌تان تره هم خرد نمی‌کنند و ارزشی قائل نیستند. بله مدیران شما در بخش‌های مختلف از بازرگانی تا حوزه ریاست به هر شکل که بود از زیر بار اجرای دستور شما، پخش تیزر و حتی زیرنویس اعلام اکران فیلم زن‌ها فرشته‌اند 2 شانه خالی کردند. حکایت انواع ترفندها و به این و آن پاس دادن‌های زیردستان شما برای اجرا نکردن دستور شما و عدم پخش تیزرهای زن‌ها فرشته‌اند2 خود فیلم‌نامه‌ای تراژیک و در عین حال خنده‌دار از هزار رنگی آدم‌هایی است که ظاهراً مدیران حزب‌اللهی یک نهاد در کشوری اسلامی هستند اما در باطن جز ناراستی و ریشخند ارزش‌ها چیزی در چنته‌شان نیست. آقای علی‌عسگری این چه بلبشویی است در سازمان صدا و سیما که شما دستور می‌دهید اما آقای مهدوی مدیر کل بازرگانی (که به رغم بازنشستگی مشغول به کار است) بعد از چند روز وقت کشی و سردواندن با وجود دستور صریح شما، گرفتن کد و بستن قرارداد، اعلام می‌کند آقای فیروزی مدیرکل حوزه ریاست سازمان دستور شما را ملغی کرده؟ ما که متحیر مانده‌ایم که مگر می‌شود مرئوس دستور رئیس را سرخود ملغی کند؟ شاید خودتان هم خنده‌تان بگیرد اما باور کنید خواستیم یک نامه به آقای فیروزی بنویسیم، دفتر ایشان یک بار گفتند نامه را با عنوان "مدیر کل حوزه ریاست" بنویسید، روز بعد گفتند نامه را به جریان ننداخته‌اند چون باید عنوان او را "رییس حوزه ریاست" می‌نوشتیم و بعد نامه سوم ما با عنوان جدید را هم مسکوت گذاشتند چون گفتند باید عنوان عوض شود و بنویسیم "مشاور اجرایی و رییس حوزه ریاست" و در این بهانه جویی توهین آمیز برای تغییر عنوان نامه تا توانستند وقت کشی کردند و در نهایت هم گفتند اگر آقای مهدوی به دستور رییس سازمان تمکین نمی‌کند مشکل شما است. آقای علی‌عسگری باور می‌کنید؟ گفتند مشکل ما است که یک مدیر به دستور رئیس سازمان عمل نمی‌کند. اگر باور ندارید متن مکالمات تلفنی این چند روزه ما با این حضرات را که قطعاً ضبط شده را از حراست سازمان درخواست کنید و بشنوید تا در جریان اوج بحران ناکارآمدی در صدا و سیما و سنگ اندازی‌های عجیب و غریب مدیران و کارمندان‌تان بر سر راه مردم قرار بگیرید. همین قدر بگویم من در عمر شصت ساله خود که چهل سال از آن در کار سینما گذشته و بعد از تولید نزدیک به شصت فیلم سینمایی، غیر راستگوترین آدم‌هایی که دیده‌ام همین مدیرانی هستند که امروز در صدا و سیمای تحت مدیریت شما کار می‌کنند. البته حالا دلایل انحطاط و زوال این رسانه ظاهراً ملی اما در باطن فرقه‌ای و باندی را متوجه می‌شوم. آقای علی‌عسگری این ننگ تاریخی همواره بر پیشانی شما خواهد ماند که صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به حضیض و نهایت بی اعتباری کشاندید تا حدی که حتی مقام معظم رهبری (حفظ‌الله) هم صراحتاً نسبت به عملکرد آن ابراز نارضایتی کرده و فرمودند هر چند رئیس سازمان را منصوب می‌کنند اما در نحوه اداره آن دخالتی ندارند و خود منتقد عملکرد آن هستند. شما بگویید این چه مدیریتی است که نه مردم به رسانه‌تان اعتماد دارند و نه شخص اول مملکت از آن راضی است و تازه در واکنش‌هایی جناحی به رغم تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ وحدت میان قوا دائم چوب لای چرخ دولت می‌گذارد و در کار آن کارشکنی و بر علیه‌اش تبلیغات منفی می‌کنید. مگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی این نیست که تلویزیون فیلم‌های سینمای ایران را تبلیغ کند تا مانع از توجه و گرایش مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای معاند شود؟ پس چرا مدیران سازمان بر خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بر ضد مصالح ملی کشورمان و در جهت ریختن آب به آسیاب دشمن، نه تنها به بهانه‌های مختلف از اجرای این مصوبه خودداری می‌کنند بلکه این روزها به جای حمایت مضاعف از سینما، ویروس کرونا را بهانه کرده‌اند برای دشمنی بیشتر و زدن ضربه‌های کاری و غیر قابل جبران به سینمای ایران. این عناد و دشمنی با سینمای ایران تا حدی آشکار است که وقتی یک مسئول رده پایین اداره اماکن می‌گوید سینماها تعطیل هستند، خبر آن ده‌ها بار در شبکه‌های مختلف اعلام و حتی زیرنویس می‌شود اما وقتی مسئول ستاد مبارزه با کرونا می‌گوید سینماها باز هستند خبرش یک بار بیشتر اعلام نمی‌شود، یا در جای دیگر به جای تبلیغ رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سینماها و امن معرفی کردن سالن‌ها، خبرنگار صدا و سیما گزارش ویژه تهیه می‌کند که به رغم باز بودن سینماها مردم از ترس‌شان به سینما نمی‌روند، یا مثلاً برنامه بیست و سی در اقدامی خصمانه سر و ته پلان‌های فیلم‌های سینمایی و سریال‌های شبکه نمایش خانگی را می‌زنند تا با چند دیالوگ تقطیع شده به خانواده‌های متدین القا کنند که این‌ها آثاری غیر اخلاقی هستند. البته خدا را شکر این دسیسه‌ها تاثیری در نظر و دیدگاه مردم ندارد چون خود می‌دانید به رغم ادعاهای‌تان مبنی بر استقبال و رضایت هشتاد و پنج درصدی مردم از صدا و سیما، مخاطبین به این دم و دستگاه چنان بی اعتماد هستند و چنان از آن فراری شده‌اند که فقط تلویزیون خود را روشن می‌کنند تا اخبار و آمار تلفات کرونا را بدانند و بعد خاموشش می‌کنند. بله آقای علی‌عسگری، این بلایی است که مدیریت شما بر سر رسانه ملی آورده و از آن چیزی ساخته که نه در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی است و نه مورد وثوق ملت فهیم ایران، آن وقت شما را چه شده که با غرور و تبختر در جلسه هیات دولت ادعا می‌کنید سازمان صدا و سیما مشغول اداره مملکت است یا جای دیگر مدعی می‌شوید یک تنه در حال مبارزه با یکصد و سی شبکه معاند فارسی زبان هستید؟ آقای علی‌عسگری شما را به خدا اسباب خنده ما نشوید. کسی که کارمندش برای دستورش ارزش قائل نیست و از اداره مدیران یک سازمان عاجز است چگونه می‌تواند مدعی اداره یک کشور باشد؟ شما بدانید رشد و بال و پر گرفتن آن صد و سی شبکه ماهواره‌ای معاند هم ناشی از ضعف مدیریت و فقدان کارآیی شما است که تونسته‌اند با چند نیروی انگشت شمار و در یک اتاق کوچک عجز و ناتوانی شما را به دنیا نشان دهند. آقای علی‌عسگری تقابل شما با دولت منتخب مردم و زیر مجموعه فرهنگی آن یعنی وزارت ارشاد، در حالی که هر هفته در جلسات هیات دولت شرکت دارید و برای بودجه بیشتر لابی می‌کنید، نشان از چه دارد جز عناد با مردم و دولت مستقر و همزمان منفعت طلبی برای اهداف خودتان؟ شما گرفتار کدام توهم هستید که هر شب با مقام مسئولی، اعم از کشوری یا لشگری، جلسه و نشست می‌گذارید و فیلمش را در صدا و سیما پخش می‌فرمایید؟ شما چکاره مملکت هستید که گمان می‌کنید نظرات‌تان راهگشا است و باید مردم و مسئولان را مجبور به شنیدن‌شان کنید؟ چه کسی به شما اجازه داده آنتن صدا و سیما که با بیت‌المال اداره می‌شود را اشغال و از آن برای نمایش شخص خود و ابراز نظرات‌تان در اموری که در صلاحیت و حیطه وظیفه‌تان نیست استفاده کنید؟ چرا به جای این خودنمایی‌ها فکری به حال اوضاع اسفناک رسانه ملی نمی‌کنید؟ شما عده‌ای از افراد که صاحب اذهان مریض و بیمار هستند را در مناصب مختلف صدا و سیما گمارده‌اید که حالا حتی خط و دستور خودتان را هم نمی‌خوانند. گروهی از این افراد بیمار ذهن در شورای تصویب تیزرها نشسته‌اند و به هیچ قاعده، قانون و منطقی جز آنچه فکر بیمار خود و همپالکی‌های‌شان می‌گوید اعتنا ندارند و در خودباوری و خودمحوری دست همه دیکتاتورها را از پشت بسته‌اند. شما برای کنترل این افراد معلوم‌الحال و نجات رسانه ملی از دست آن‌ها چه کرده‌اید؟ اگر در جریان این ترکتازی‌ها نیستید که وای بر شما و اگر در جریان هستید و سکوت کرده‌اید یا توان اداره و کنترلش را ندارید باز هم وای بر شما که این منصب مهم را بدون داشتن صلاحیت اشغال کرده‌اید. در همین فقره دستور پخش تیزرها و عدم اجرای آن اگر خود شما پنهانی دستورتان را لغو کرده‌اید که اکیداً به‌تان توصیه می‌کنم از ریاکاری خود توبه کنید و اگر هم شما دستور خود را لغو نکرده‌اید و زیر دستان‌تان به آن توجه ندارند که فکری به حال آخرت خود کنید چرا که عده‌ای ظالم را بر مقدرات مردم حاکم کرده‌اید و قدرت کنترل‌شان را ندارید. آقای علی‌عسگری در خاتمه به عنوان فردی خیرخواه به شما توصیه می‌کنم اگر باور و اعتقادی به روز جزا دارید، آخرت خود را فدای دنیای چند منفعت طلب خشک مغز نکنید، همین امروز یا در جهت اصلاح امور مردانه وارد صحنه شوید یا اگر توان مدیریت ندارید و حریف نیستید این میدان را به افراد صاحب صلاحیت بسپارید و با استعفای خود مانع بروز خسارت بیش از این و صدمه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شوید. فاعتبرو یا اولی الابصار محمد حسین فرح‌بخش
پیام تبریک رئیس و بنیانگذار انجمن دوستی ایران ساحل عاج به مناسبت ۷ اوت روز ملی این کشور به جناب آقای واتارا سفیر تام الاختیار ساحل عاج در ایران انجمن دوستی ایران و ساحل عاج شصتمین سالگرد استقلال کشور دوست و برادر ساحل عاج را تبریک می گوید. همچنین از این فرصت استفاده نموده دوباره بهترین آرزوهای خود در جهت صلح ، سعادت و سعادت برای همه مردم عزیز و گرامی ساحل عاج تقدیم می دارد. سید محمد دستغیب ?????? Excellence Monsieur l'Ambassadeur, À l'occasion du 60ème Anniversaire de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire,nous souhaitons à toutes et à tous une joyeuse fête. Toutes nos sincères félicitations à vous,au peuple ivoirien et au Gouvernement de Côte d'Ivoire. ???Association d'amitié Iran-Côte d'Ivoire??? DASTGHEIB
صفحه1 از4

درباره ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

تماس با ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

  • آدرس : تهران میدان ولیعصر کوچه ولدی کوچه فیروزه

  • ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • شماره تلفن : ۰۲۱۸۸۹۴۵۶۵۷
    شماره موبایل : ۰۹۱۹۲۲۰۲۲۱۰

پست های ویژه