سینماگر

سینماگر

سینماگر

سینماگر

نویسنده:جمشید ارجمند

 
 
آنچه می خوانید مجموعه مقاله ایست درباره چند تن از برجسته ترین سینماگران جهان. در این انتخاب هیچ ضابطه . اولویتی به کار نرفته است. مضمون مقالات بیوفیلموگرافی تحلیلی کارگردانانی است که با استفاده از منابعی نظیر تاریخ سینما، دیکسیونر سینماگران، دیکسیونر فیلم ( هر سه به تالیف ژرژ سادول)، مجلات کایه دو سینما، سینما (چاپ فرانسه)، تهیه و تالیف شده و طبعا اظهار و تفسیر درباره آن دسته از فیلمهایی که در…

دستور زبان سینما

دستور زبان سینما

دستور زبان سینما

دستور زبان سینما

 

نویسنده:ژوژه روژر

 

دستور زبان سینما ترجمه کتابیست به نام Grammaire du Cinema تالیف Jose Roger که در آن اجزای متشکل در ساختمان یک فیلم مورد تجزیه و تحلیل دستوری قرار گرفته است. در این کتاب که دستوری برای زبان سینما است، خواننده بسیاری از نکات و مسائلی را که در تشخیص و تفکیک ارزش آثار سینمایی با آنها روبروست خواهد شناخت و به کمک این دستور زبان سینما را صرفه نظر از آنچه تصویر نشان می هد و فهم آن مستلزم معلوماتی نیست، به…