آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

تزئینات نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان توسط نرم افزار راینو Rhino 7 تبدیل به طرح خطی شده است و تمامی بخش های طرح طاق نما، آنالیز و جداسازی و دسته بندی گردیده است.
محتوای محصول شامل:

عکس تزئینات گچبری داخل طاقنمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
نسبت طلایی طاقنمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه
طرح خطی کل محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب هفتشویه
تعیین بندها و…

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری حاشیه داخلی محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری حاشیه داخلی محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری حاشیه داخلی محراب مسجد جامع هفتشویه

طرح خطی تزئینات نقوش گچبری حاشیه داخلی محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان با برنامه راینو Rhino 7 انجام شده است و تمامی بخش و لایه های طرح حاشیه داخلی و نیز موتیف ها مجزا گردیده و آنالیز شده است.
محتوای محصول شامل:

تصاویر تزئینات نقوش گچبری حاشیه داخلی محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
تعیین نسبت طلایی حاشیه داخلی محراب مسجد جامع هفتشویه
طرح خطی کلی ساختار محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
طرح خطی نقوش گچبری حاشیه داخلی…

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای پایین محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای پایین محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای پایین محراب مسجد جامع هفتشویه

تزئینات نقوش گچبری داخل طاق نمای پایین محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان توسط راینو Rhino 7 تبدیل به طرح خطی شده و تمامی قسمت های طرح آنالیز و موتیف ها طبقه بندی گردیده است.
محتوای محصول شامل:

تصاویر تزئینات گچ بری داخل طاقنمای پایین محراب هفتشویه
ترسیم نسبت طلایی داخل طاقنمای پایین محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
ایجاد طرح خطی کل نمای محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
ترسیم طرح خطی نقوش گچبری طاق نمای پایین محراب هفتشویه
تعیین بندها…

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

تزئینات نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان توسط نرم افزار راینو Rhino 7 تبدیل به طرح خطی شده است و تمامی بخش های طرح طاق نما، آنالیز و جداسازی و دسته بندی گردیده است.
محتوای محصول شامل:

عکس تزئینات گچبری داخل طاقنمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
نسبت طلایی طاقنمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه
طرح خطی کل محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب هفتشویه
تعیین بندها و…

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

تزئینات نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان توسط نرم افزار راینو Rhino 7 تبدیل به طرح خطی شده است و تمامی بخش های طرح طاق نما، آنالیز و جداسازی و دسته بندی گردیده است.
محتوای محصول شامل:

عکس تزئینات گچبری داخل طاقنمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
نسبت طلایی طاقنمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه
طرح خطی کل محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب هفتشویه
تعیین بندها و…

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

آنالیز طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه

تزئینات نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان توسط نرم افزار راینو Rhino 7 تبدیل به طرح خطی شده است و تمامی بخش های طرح طاق نما، آنالیز و جداسازی و دسته بندی گردیده است.
محتوای محصول شامل:

عکس تزئینات گچبری داخل طاقنمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
نسبت طلایی طاقنمای بالای محراب مسجد جامع هفتشویه
طرح خطی کل محراب مسجد جامع هفتشویه اصفهان
طرح خطی نقوش گچبری داخل طاق نمای بالای محراب هفتشویه
تعیین بندها و…