پرسشنامه جو اخلاق سازمانی ویکتور و کولن (1988)

پرسشنامه جو اخلاق سازمانی ویکتور و کولن (1988)

پرسشنامه جو اخلاق سازمانی ویکتور و کولن (1988) به صورت ورد ارائه شده است. دارای روایی و پایایی است. در ایران توسط قدیری و همکاران (1392) هنجاریابی شده است. دارای 26 گویه و 5 خرده مقیاس است. تعاریف مفهومی و عملیاتی جو اخلاقی سازمان در فایل ارائه شده است….

پرسشنامه رهبری زهراگین اسمیت و هانگس (2008)

پرسشنامه رهبری زهراگین اسمیت و هانگس (2008)

پرسشنامه رهبری زهراگین اسمیت و هانگس (2008) به صورت ورد ارائه شده است. روایی و پایایی دارد. در ایران توسط آریانی (1400) هنجاریابی شده است. دارای 30 گویه و 5 خرده مقیاس است. در فایل تعریف مفهومی و عملیاتی رهبری زهرآگین ارائه شده است….

پرسشنامه طفره روی مجازی بلا و همکاران (2006)

پرسشنامه طفره روی مجازی بلا و همکاران (2006)

پرسشنامه طفره روی مجازی بلا و همکاران (2006) به صورت ورد ارئه شده است. روایی و پایایی دارد. توسط آریانی (1400) هنجاریابی شده است. دارای 16 گویه و سه خرده مقیاس است. در فایل تعاریف مفهومی و عملیاتی طفره روی مجازی (پرسه زنی سایبری) ارائه شده است….

پرسشنامه تعارض شغلی دوبرین (1985)

پرسشنامه تعارض شغلی دوبرین (1985)

پرسشنامه تعارض شغلی دوبرین (1985) به صورت ورد ارئه شده است. در ایران توسط علی آبادی و خاکپور (1392) هنجاریابی شده است. دارای روایی و پایایی است. دارای 20 گویه است. تعاریف مفهومی و عملیاتی تعارض شغلی نیز در فایل ارائه شده است….

پرسشنامه بی عدالتی سازمانی کیم و لیونگ (2007)

پرسشنامه بی عدالتی سازمانی کیم و لیونگ (2007)

پرسشنامه بی عدالتی سازمانی کیم و لیونگ (2007) به صورت ورد ارائه شده است. روایی و پایایی دارد. دارای 9 گویه و سه خرده مقیاس است. در ایران توسط محققانی همچون گل پرور (1390) و آریانی (1400) هنجاریابی شده اشت. تعریف مفهومی و عملیاتی بی عدالتی نیز در فایل ارائه شده است….

پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان (2009)

پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان (2009)

پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان (2009) به صورت ورد ارائه شده است. روایی و پایایی دارد. دارای 13 گویه و سه خرده مقیاس است. توسط آریانی (1400) در ایران هنجاریابی شده است. تعریف مفهومی و عملیاتی بدبینی سازمانی نیز در فایل ارائه شده است….

پرسشنامه اخلاق حرفه ای یزدان ستا و اسدی (1395)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای یزدان ستا و اسدی (1395)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای به صورت ورد ارائه شده است. توسط یزدان ستا و اسدی در سال 1395 تدوین شده است. روایی و پایایی دارد. 22 سوال و 3 خرده مقیاس دارد و سوالات در طیف لیکرت 5 درجه ای ارائه شده است. تعریف مفهومی و عملیاتی اخلاق حرفه ای نیز در متن ارائه شده است….

فیزیک جهان ما

فیزیک جهان ما

فیزیک جهان ما

فیزیک جهان ما

نویسنده:رضا علی خواه

 
 

 
کتاب فیزیک جهان ما، تاریخ فیزیک و مفاهیم آن را از آغاز یعنی از دوران یونان باستان تا امروز به تصویر می‏کشد و نظریه ‏ها و مفاهیمی را که در این دوره ی ۲۰۰۰ ساله توسط دانشمندانی از ارسطو گرفته تا نیوتون و آینیشتین کشف و مطرح شده ‏اند مرور می‏کند. در این کتاب ابتدا به قوانین طبیعت و ماهیت آن‏ها پرداخته شده است و در ادامه فیزیک کلاسیک، نظریه نسبیت، مکانیک کوانتوم، مدل استاندارد…

زمین و آونگ

زمین و آونگ

زمین و آونگ

زمین و آونگ

نویسنده:ف. بوبله نیکوف

 
 
یکی از مسایل مهم نجومی مسئله گردش زمین به دور محورش است. این واقعیت که انسان روی سیاره ای دوار زندگی می کند، هرچند برای انسان قرن ۲۰ واضح است اما مدت ها طولانی موضوعی غیر قابل اثبات به نظر می رسید.برخی از مطالب کتاب:زمین به مثابه یک جسم فیزیکیکشف تجرد زمین در فضاچرا کشف آونگ به تاخیر افتادگالیله آونگ را کشف می کنداندازه گیری زمانآونگ و سقوط اجساماینرسیسقوط قمریک کشف غیرمنتظرهتسطیع زمینو…

زمین و آونگ

زمین و آونگ

زمین و آونگ

زمین و آونگ

نویسنده:ف. بوبله نیکوف

 
 
یکی از مسایل مهم نجومی مسئله گردش زمین به دور محورش است. این واقعیت که انسان روی سیاره ای دوار زندگی می کند، هرچند برای انسان قرن ۲۰ واضح است اما مدت ها طولانی موضوعی غیر قابل اثبات به نظر می رسید.برخی از مطالب کتاب:زمین به مثابه یک جسم فیزیکیکشف تجرد زمین در فضاچرا کشف آونگ به تاخیر افتادگالیله آونگ را کشف می کنداندازه گیری زمانآونگ و سقوط اجساماینرسیسقوط قمریک کشف غیرمنتظرهتسطیع زمینو…