جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List
 
در این فایل PDF در 40 صفحه به تمارین کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List پاسخ داده شده است. همچنین فایل حاضر شامل آزمون ها و پاسخ آزمون های کتاب نیز است.
فایل PDF به زبان انگلیسی و در 40 صفحه است.
فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabulary

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabulary

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabulary

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabularyدر این فایل PDF در 72 صفحه به تمارین کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabulary پاسخ داده شده است. همچنین فایل حاضر شامل آزمون ها و پاسخ آزمون های کتاب نیز است.فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 72 صفحه است.
فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

کتاب Oxford English for Information Technology به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب – ویرایش دوم

کتاب Oxford English for Information Technology به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب - ویرایش دوم

کتاب Oxford English for Information Technology به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب – ویرایش دوم

کتاب Oxford English for Information Technology به همراه کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب – ویرایش دوم
ناشر کتاب: Oxford University Press
 
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
فایل PDF کتاب دانش آموز به زبان انگلیسی و در 225 صفحه است.
فایل PDF کتاب معلم به زبان انگلیسی و در 138 صفحه است.
فایل های صوتی کتاب
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است….

کتاب آموزش زبان آلمانی Mit Uns C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Mit Uns C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Mit Uns C1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Mit Uns C1 به همراه فایل های صوتی کتاب
ناشر کتاب: Hueber
 
مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 135 صفحه
کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 176 صفحه
متن فایل های صوتی و پاسخنامه کتاب های Kursbuchteil و Arbeitsbuchteil
فایل های Extra
فایل های صوتی کتاب (2 سی دی)
 
فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
فایل های PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.
// …

کتاب آموزش زبان آلمانی Logisch! A1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Logisch! A1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Logisch! A1 به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Logisch! A1 Deutsch für Jugendliche به همراه کتاب کار و فایل های صوتی کتاب
 ناشر کتاب: Klett
 
مجموعه حاضر شامل موارد زیر است:
کتاب Kursbuch به زبان آلمانی و در 130 صفحه به همراه فایل های صوتی
کتاب Arbeitsbuch به زبان آلمانی و در 127 صفحه به همراه فایل های صوتی و پاسخ نامه
کتاب Grammatiktrainer به زبان آلمانی و در 65 صفحه به همراه پاسخ نامه
 
فایل های صوتی کتاب ها با فرمت mp3 هستند.
فایل PDF به صورت اسکن رنگی و با کیفیت مناسب است.
// …

جواب تمارین کتاب کار Project 2 Workbook به همراه جواب آزمون های کتاب – ویرایش سوم

جواب تمارین کتاب کار Project 2 Workbook به همراه جواب آزمون های کتاب - ویرایش سوم

جواب تمارین کتاب کار Project 2 Workbook به همراه جواب آزمون های کتاب – ویرایش سوم

جواب تمارین کتاب کار Project 2 Workbook به همراه جواب آزمون های کتاب – ویرایش سوم
ناشر کتاب: Oxford
فایل های PDF به زبان انگلیسی و در 17 صفحه است.فایل های PDF با بهترین کیفیت است….

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List
 
در این فایل PDF در 40 صفحه به تمارین کتاب Focus on Vocabulary 2 Mastering the Academic Word List پاسخ داده شده است. همچنین فایل حاضر شامل آزمون ها و پاسخ آزمون های کتاب نیز است.
فایل PDF به زبان انگلیسی و در 40 صفحه است.
فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabulary

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabulary

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabulary

جواب تمارین و آزمون های کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabularyدر این فایل PDF در 72 صفحه به تمارین کتاب Focus on Vocabulary 1 Bridging Vocabulary پاسخ داده شده است. همچنین فایل حاضر شامل آزمون ها و پاسخ آزمون های کتاب نیز است.فایل PDF کتاب به زبان انگلیسی و در 72 صفحه است.
فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

French for Marketing: Using French in Media and Communications (French Edition)

French for Marketing: Using French in Media and Communications (French Edition)

French for Marketing: Using French in Media and Communications (French Edition)

French for Marketing: Using French in Media and Communications (French Edition)

by: R. E. Batchelor, Malliga Chebli-Saadi
زبان کتاب : انگلیسی
 

In this book you can find useful words and expressions which could be used in business settings

 

 …